ISSN 2409-7616

Journals

CITISE № 1(10) 2017
CITISE № 2(11) 2017
CITISE № 3(12) 2017
CITISE № 4(13) 2017
CITISE № 1(14) 2018
CITISE № 2(15) 2018
CITISE № 3(16) 2018
CITISE № 4(17) 2018
CITISE № 1(18) 2019
CITISE № 2(19) 2019
CITISE № 3(20) 2019
CITISE № 4(21) 2019
CITISE № 5(22) 2019
CITISE № 1(23) 2020

Last notes

29.02.2020
I. Adelmurzina, L. Zaripova, N. Nikolaeva, G. Fakhretdinova, R. Khizbullina
27.02.2020
N. Yaroslavtseva, V. Razgonov, T. Lopoukha
27.02.2020
R. Khizbullina, L. Zaripova, A. Khalilova, L. Salemgaraeva, L. Shamsiakhmetova
23.02.2020
T. Semenovskikh, G. Kuchterina
23.02.2020
Z. Petrina
21.02.2020
B. Sekinaeva
17.02.2020
A. Bykov
16.02.2020
Y. Shimanovskaya, A. Sarychev, T. Gaisaryan
15.02.2020
I. Degtyareva, E. Barkova
14.02.2020
N. Bereza