ISSN 2409-7616

ЦИТИСЭ № 1(10) 2017

03.01.2017
Tkachenko A.
03.01.2017
Dyakov A., Maklakov G.
03.01.2017
Kozlovskaya S., Shimanovskaya Y., Shimanovskaya K., Drobyshev M., Kozlovskaya D.
03.01.2017
Skryl T.
03.01.2017
Simionov L.M.
03.01.2017
Rakisheva G.
03.01.2017
Kozlovskaya S., Shimanovskaya Y., Shimanovskaya K., Drobyshev M., Kozlovskaya D.
02.01.2017
Rostovskayа T., Skorobogatova V.
02.01.2017
Mardakhaev L.,Varlamova E.
02.01.2017
Kozyakov R., Kutiyanova I.
02.01.2017
Kalimzhanova R.
02.01.2017
Egorychev A., Kretinin A.
02.01.2017
Tolstova E.
02.01.2017
Halykova A., Khairat E.
02.01.2017
Fomina S., Knyazkova E.
01.01.2017
Sagimbayeva G.,Halykova A.,Abdіmaulen G.