ISSN 2409-7616

Kalimzhanova R.

SPEECH CULTURE OF STUDENTS — FUTURE SOCIAL TEACHERS, AS IMPORTANT COMPONENT OF THEIR PEDAGOGICAL MASTERY

Roza Kalimzhanova — student of Faculty of social pedagogy and self-cognition, Eurasian National University named after L.N.Gumilyov (Astana, Kazakhstan), e-mail: roza.kalimganova@mail.ru

Annotation. This article deals with the problem of the social teachers’ speech culture development in terms of professional preparedness for the implementation of social-educational activities. On the basis of analysis of different interpretations of the concept “professional readiness” the author gives the interpretation of the concept of professional readiness from the point of view of the study on the social teacher’s speech culture.

Key words: speech culture, culture of speech, social worker, professional readiness, professional identity, professional activity.

Literatura:

  1. Gukasova G.S. Izucheniye professionalnoy gotovnosti budushego sotsialnogo pedagoga k prakticheskoy deyatelnosti na rabochih mestah// Young Scientist – Molodoy ucheniy. 2012. № 8. S. 321-323.
  2. Hmel N.D. Teoriticheskiye osnovy professionalnoy podgotovki uchitelya. – Almaty, 1998.
  3. Ilyin S.S. Psihologicheskaya gotovnost’ k upravlencheskim professiyam i diagnostika.//Prikladnaya psihologiya. 1999.№ 4. S. 1-11.
  4. Nikitina N.N., Kislinskaya N.V. Vvedeniye v pedagigicheskuyu deyatelnost’: teoriya i praktika. – M.:Akademiya, 2004.
  5. Slastenin V.A. Formirovaniye sotsialno-aktivnoy lichnosti uchitelya//Sovetskaya pedagogika. – 1981. – c. 78-85.
  6. Slovar’ po sotsialnoy pedagogike//Avt. – sost. Mardahayev L.V. –M.: Akademiya, 2002.
  7. Uznadze D.N. Psihologicheskiye issledovaniya. – M., 1986.
  8. Zanina L.V., Menshikova N. P. Osnovy pedagogicheskogo masterstva. – R/na-Donu, 2003.