ISSN 2409-7616

V. Borkovskaya

ACTIVE SYSTEMS AND STOCHASTIC MODELS OF PROJECT MANAGEMENT

Victoria G. Borkovskaya – PhD in Economics, Associated Professor, Complex Safety in Construction Department of National Research Moscow State University  of Civil Engineering (MGSU) (Russia, Moscow), SPIN-код: 8308-7202, E-mail: BorkovskayaVG@mgsu.ru

Abstract. The Science of management develops naturally through the development of any science – from simple to complex, from simple controllers to complex control systems of production, spacecraft, etc. Now the science of management came close to, perhaps, the most difficult task – the task of managing a person, a team, an enterprise, a society. The fact that a person, unlike any of the most complex technical system has the properties of activity, that is, has its own goals, far-sighted, to achieve its goals is able to distort the information transm-ittedmuyu control (able to cheat), and is able to consciously do not-complete the prescribed tasks (plans). The task of managing such active objects is the essence of the theory of active systems. This article briefly describes the stages of formation and development of the theory, the optimal tasks in the modern developing enterprise, including the technical and economic formulation of tasks and issues of optimal cost allocation between projects. In conclusion, it is concluded that the models and methods of management of organizational systems in the modern developing enterprise are used in solving a wide range of practical problems.

Keywords: project management, active systems, stochastic models, complex security.

 

References:

 1. Voropaev V.I. Upravlenie proektami v Rossii. M.: Alans, 1995. – 225 s.
 2. Voropaev V.I. Project Management in Russia. M.: Alans, 1995. – 225
 3. Burkov V.N., Novikov D.A. Vvedenie v teoriyu aktivnykh sistem. M.: IPU RAN, 1996. – 125 s.
 4. Burkov V.N. Novikov D.A. Introduction to the theory of active systems. Moscow: Institute of Control Sciences, 1996. – P.125.
 5. Golenko-Ginzburg D.I. Stokhasticheskie setevye modeli planirovaniya i upravleniya razrabotkami: Monografiya. – Voronezh: «Nauchnaya kniga», 2010. – 284s.
 6. Golenko-Ginzburg D.I. Stochastic models of network planning and engineering management: Monograph. – Voronezh “Science Book”, 2010. – P.284.
 7. Golenko D.I., Livshits S.E., Kesler S.Sh., Statisticheskoe modelirovanie v tekhniko-ekonomicheskikh sistemakh (upravlenie razrabotkami), izd. Lenin-gradskogo Universiteta, Leningrad, 1977, 264 s.
 8. Golenko D.I., Livshits S.E., Kesler S.S., Statistical modeling in techno-economic systems (management development), ed. Leningrad University, Leningrad, 1977, P. 264
 9. Burkov V.N. Osnovy matematicheskoy teorii aktivnykh sistem. – M: Nauka 1977.
 10. Burkov V.N. Fundamentals of mathematical theory of active systems. – M: Science 1977.
 11. Gonik A., A generalized resource constrained scheduling model for stochastic network projects, Comm. in DQM, 6(1), 74-89, 2000.
 12. Borkovskaya V.G. Proektnye riski. Nauchnoe obozrenie № 23, 2015. Moskva. 212-214s.
 13. Borkovskaya V.G. Upravlenie proektnymi riskami. Sbornik dokladov KhKhIII mezhdunarodnoy konferentsii “Problemy upravleniya bezopasnost’yu slozh-nykh sistem» (dekabr’ 2015g.) IPU RAN. 230-235s.
 14. Agzyamov R.A., Burkov V.G., Borkovskaya V.G., Nasonova T.V. Upravlenie pro-grammnymi riskami na osnove kachestvennykh otsenok ikh kharakteristik. Eko-nomika i menedzhment sistem upravleniya, №4 (26), 2017. 42-49s.
 15. Burkov V.N., Burkova I.V., Borkovskaya V.G. Upravlenie proektnymi riska-mi na osnove kachestvennykh otsenok. Zhurnal «Institut Problem Upravleniya im. Trapeznikova RAN». Moskva, May, 2017. 45-53s.
 16. Burkov V.N., Burkova I.V., Borkovskaya V.G. Upravlenie riskami proektov na osnove kachestvennykh otsenok. Sbornik trudov Kh mezhdunarodnoy nauchno-tekhnicheskoy konferentsii « Upravlenie krupnomasshtabnymi sistemami (MLSD’2017)» (2-4 oktyabrya 2017g.) /Moskva: IPU RAN. 18-27s.
 17. Borkovskaya V.G., Belikova E.S. Riski i fakticheskoe sostoyanie sistemy me-nedzhmenta kachestva na predpriyatiyakh stroy industrii. Mezhdunarodnyy na-uchno tekhnicheskiy zhurnal «Nedvizhimost’: ekonomika, upravlenie». Eko-nomika i menedzhment nedvizhimosti. Moskva. 4- 2017. 39-43c.
 18. Borkovskaya V.G., Degaev E.N. Strategicheskoe liderstvo rukovodstva i sni-zhenie riska na predpriyatii. Mezhdunarodnyy nauchno tekhnicheskiy zhurnal «Nedvizhimost’: ekonomika, upravlenie». Ekonomika i menedzhment ne-dvizhimosti. Moskva. 1- 2018.
 19. Borkovskaya V.G., Degaev E.N. Razrabotka i vnedrenie sistemy menedzhmenta kachestva s uchetom proektnykh riskov v ispytatel’noy laboratorii. Mezhdu-narodnyy nauchno tekhnicheskiy zhurnal «Nedvizhimost’: ekonomika, uprav-lenie». Ekonomika i menedzhment nedvizhimosti. 3- 2018.