ISSN 2409-7616

V. Evseev, V. Domozhilov

THE HARMONIZATION OF TECHNICAL LEGISLATION OF RUSSIA AND THE EUROPEAN UNION IN THE FIELD OF STANDARDIZATION AS A BASIS FOR THE DEVELOPMENT OF ECONOMIC COOPERATION

Vadim O. Evseev – The doctor of economic sciences, professor Faculties politics and sociology Plekhanov Russian University of Economics (Russia, Moscow); RSCI SPIN-code: 3997-1213;  E-mail: manrus@mail.ru

Victor Yu. Domozhilov – senior lecturer, Department of Housing and communal complex of National Research Moscow State Universityof Civil Engineering (MGSU) (Russia, Moscow); SPIN-код: 3499-9858; E-mail: KafedraGKK@mgsu.ru

Annotation. The article considers the issue of harmonization of Russian and European technical legislation necessary for the development and deepening of industrial cooperation, joint solutions of scientific and technical problems, improving and ensuring the European level of quality of products and services, the use of advanced innovative technologies and materials. The paper analyzes the principles and features of harmonization of regulatory and technical requirements of the Russian Federation and the EU, and developed recommendations to ensure the progressive development of harmonization of regulatory and technical requirements. Harmonization of Russian standards with European standards will allow to bring together the system of technical regulation of Russia and Europe, to eliminate technical barriers to trade, to establish universal rules that will allow more freedom to develop and implement economic projects on the territory of the European Union, to increase the competitiveness of Russian products and the flow of foreign clients in Russia, which will certainly affect the economic efficiency of foreign trade in General.

Keywords: economic cooperation, harmonization, European Standards, disharmony, standardization, regulations, technical regulation, project management, competitiveness

References:

 1. Soglashenie Rossiya-ES «Partnerstvo dlya modernizatsii» ” [Elektronnyy resurs]/ URL: http://www.insor-russia.ru
 2. Federal’nyy zakon ot 27 dekabrya 2002 goda N 184-FZ “O tekhnicheskom regulirovanii” [Elektronnyy resurs]/  URL: http://www.consultant.ru/ document/cons_doc_LAW_164633
 3. Doklad Soveta Federatsii Federal’nogo Sobraniya Rossiyskoy federa-tsii 2012 goda “O sostoyanii zakonodatel’stva v Rossiyskoy Federatsii”, ot / 18 aprelya 2013, [Elektronnyy resurs]/ URL: http://council.gov.ru/activity/ analytics/publications/590
 4. Soglashenie o sotrudnichestve mezhdu Evropeyskim komitetom po stan-dartizatsii (CEN), Evropeyskim komitetom po standartizatsii v oblasti elek-trotekhniki (CENELEC) i Federal’nym agentstvom po tekhnicheskomu reguliro-vaniyu i metrologii (Rossiyskaya Federatsiya), [Elektronnyy resurs]/ URL: http://docs.cntd.ru/document/499064403
 5. Mezhdunarodnaya standartizatsiya. Medvedev A.M. M.: Izdatel’stvo stan-dartov, 1988.
 6. Borkovskaya V.G. Ideologiya standartizatsii i garmonizatsii s primeneni-em Evrokodov v Rossiyskoy sisteme Tekhnicheskogo regulirovaniya. Zhurnal Pro-myshlennoe grazhdanskoe stroitel’stvo. Moskva. PGS 4/2011. 33-35ss.
 7. Borkovskaya V.G. Ekonomika kachestva standartizatsii i sertifikatsii. Zhurnal Promyshlennoe grazhdanskoe stroitel’stvo. Moskva. PGS 4/2011. 47-49ss.
 8. Bokovskaya V.G. Agapov S.V. The standards and requirements of fire safety. Zhurnal «Pozharovzryvobezopasnost’». Fire and explosion safety Journal.12-2014, Tom 23, str. 7-14. ISSN 0869-7493.
 9. Borkovskaya V.G. Garmonizatsiya standartov s primeneniem Evrokodov v RF. Sbornik Mezhdunarodnaya nauchno-tekhnicheskaya konferentsiya studentov «Promyshlennoe i grazhdanskoe stroitel’stvo v sovremennykh usloviyakh». Mo-skva 2011g. 186-187ss.
 10. Evseev V.O. Metodologicheskie voprosy upravleniya chelovecheskimi re-sursami // Trud i sotsial’nye otnosheniya. 2007. № 3. S. 28-37.
 11. Evseev V.O. Ekonomicheskie kompetentsii politicheskikh deyateley // CITISE. 2015. № 4 (4). S.1.
 12. Evseev, V.O. Model’ konkurentnykh sotsial’no-orientirovannykh trudo-vykh otnosheniy v novoy obshchestvenno-ekonomicheskoy formatsii/V.O. Evse-ev//Sotsial’naya politika i sotsial’noe partnerstvo. -2008. -№ 4. -S. 67-74.
 13. Evseev V.O. Konkurentosposobnost’ proizvoditel’nykh sil: monografiya / V. O. Evseev. – Moskva: Dashkov i K°, 2007. – 261 s.