ISSN 2409-7616

CITISE № 4(34) 2022

30.11.2022
Etuev Kh.Kh., Sokolova S.K., Shupaev A.V., Bardin V.S., Taumurzaeva F.K.
29.11.2022
Gerchak Ya.M., Zholob S.S., Kolesnikov V.Yu.
28.11.2022
Bakhireva A.A., Ovsyannikova A.V., Vorozhbit E.G., Vyskrebentseva A.S.
26.11.2022
Kamenskikh V.N., Zinchenko A.S., Shimanovskaya Ya.V.
25.11.2022
Adelmurzin I.F., Latypova Z.B., Nazmeeva I.V., Magasumov T.M., Sagitdinova N.H.
24.11.2022
Ambalova S.A.
22.11.2022
Khadikova I.M., Kozaevi Y.Kh.
20.11.2022
Ivanchenko A.V.
18.11.2022
Dzhioeva G.Kh., Ortabaeva F.Kh.
13.11.2022
Ivanov A.V.
11.11.2022
Glukharev A.N., Sokaev K.M.
10.11.2022
Genvareva Yu.A., Marchenkova N.G.
09.11.2022
Akoev A.R.
08.11.2022
Savin G.V., Savina V.V.
06.11.2022
Prudnikov V.V., Napris Zh.S., Zhemulin S.B.
05.11.2022
Plyukhin A.Yu.
03.11.2022
Pristupa E.N., Shcherbina A.I.
02.11.2022
Polyakova L.V., Shcherbina A.I.
01.11.2022
Davydenkova A.G., Kartseva A.A., Shabalina A.E.
29.10.2022
Lokhova I.V., Kobesashvili N.L.
26.10.2022
Korneenko T.O.
15.10.2022
Tsagaraev K.A., Buzoev A.S.
10.10.2022
Larionov V.I., Larionova T.A.
08.10.2022
Kushakov M.N.
06.10.2022
Bigildina E.R., Ibragimova Z.F., Sultanova R.M., Hasanov R.R., Khizbullina R.Z.
05.10.2022
Tsagaraev K.A.
03.10.2022
Evseev V.O., Pushkareva N.N.