ISSN 2409-7616

CITISE № 1(10) 2017

03.01.2017
A. Tkachenko
03.01.2017
A. Dyakov, G. Maklakov
03.01.2017
S. Kozlovskaya, Y. Shimanovskaya, K. Shimanovskaya, M. Drobyshev, D. Kozlovskaya
03.01.2017
T. Skryl
03.01.2017
L. Simionov
03.01.2017
G. Rakisheva
03.01.2017
S. Kozlovskaya, Y. Shimanovskaya, K. Shimanovskaya, M. Drobyshev, D. Kozlovskaya
02.01.2017
T. Rostovskayа , V. Skorobogatova
02.01.2017
L. Mardakhaev, E. Varlamova
02.01.2017
R. Kozyakov, I. Kutiyanova
02.01.2017
R. Kalimzhanova
02.01.2017
A. Egorychev, A. Kretinin
02.01.2017
E. Tolstova
02.01.2017
A. Halykova, E. Khairat
02.01.2017
S. Fomina, E. Knyazkova
01.01.2017
Sagimbayeva G.,Halykova A.,Abdіmaulen G.