ISSN 2409-7616

L. Mardakhaev

THE SOCIALIZING SITUATION OF PERSONAL DEVELOPMENT AS A PHENOMENON AND PROCESS: SOCIO-PEDAGOGICAL ANALYSIS

Lev MardakhaevDoctor of Pedagogical Sciences, professor, Head of Department of social pedagogy, Faculty of social work, Russian State Social University, Honored Worker of Higher Professional Education of Russian Federation, Moscow. SPIN- код: 6449-0103; e-mail: mantissa-m@mail.ru

Annotation. The article reveals the essence of socialization through the situation of its development; The concept of the situation, the situation of the phenomenon and the situation of the process. The socializing situation of human development is singled out, as a phenomenon, and as a process. The socializing situation of development as a phenomenon is revealed through a qualitative characteristic of the specificity of the sociality of a particular child (person), the purposeful activity of the child in society, and also the socium in which the child (the socializing environment). The victim’s socializing development situation is singled out and characterized. The socializing development situation as a process is viewed from the point of qualitative and quantitative changes in the sociality of a person under the influence of a certain propeller (certain propulsors) throughout the life cycle or a certain period.

The socializing situation of development is disclosed as a phenomenon from the standpoint of the environment of life activity and the self-manifestation of a minor; constructive experience of educators in creating an enabling environment for upbringing; socializing the situation of the development of a minor as a phenomenon from the standpoint of his purposeful activity in the society; ways, creating a socializing (re-socializing) development situation for the pupil (group).

Keywords: situation, situation of the phenomenon, the situation of the process, sociality and socialization, socializing the situation of human development, as a phenomenon, and as a process.

Literature:

 1. Yegorychev A.M. Antropotsentrizm kak vyrazheniye gumanitarnoy paradigmy v obrazovanii // Vestnik Uchebno-metodicheskogo ob”yedineniya vuzov Rossii po obrazovaniyu v oblasti sotsial’noy raboty. 2008. – № 3. – S. 17-24.
 2. Yegorychev A.M. Obrazovatel’noye prostranstvo cheloveka i yego bazovyye kharakteristiki // СITISE, 2015, № 3(3).
 3. Kalabalin S.A. Pedagogicheskiye razmyshleniya: sb. / sost. i red. L.V. Mardakhayev. – M.: Yustitsiya, 2017.
 4. Kalabalin A.S. Pedagogicheskiye razmyshleniya: sb. / sost. i red. L.V. Mardakhayev. – M.: Izd-vo RGSU, 2014.
 5. Kalabalina G.K. Pedagogicheskiye razmyshleniya: sb. / sost. i red. L.V. Mardakhayev. – M.: Izd-vo RGSU, 2015.
 6. Lipskiy I.A. Sotsial’naya pedagogika: metodologicheskiy analiz: uchebnoye posobiye. – M.: TTS Sfera, 2004.
 7. Mardakhayev L.V. Sotsial’naya pedagogika: polnyy kurs: uchebnik dlya bakalavrov. – 6-ye izd., pererab i dop. – M.: Yurayt, 2016.
 8. Mardakhayev L.V., Yegorychev A.M. Sotsial’naya pedagogika lichnosti: ucheb. posobiye. – M.: Perspektiva, 2016. – 120 s.
 9. Mudrik A.V. Sotsial’naya pedagogika: ucheb. dlya stud. ped. vuzov. – 7-ye izd., ispr. i dop. – M.: Izd. tsentr «Akademiya», 2009.
 10. Mudrik A.V. Vvedeniye v sotsial’nuyu pedagogiku. – Izd. 2-ye. – M.: Moskovskiy psikhologo-pedagogicheskiy institut, 2008. – S. 526-550.
 11. Egorychev A. Upbringing system by A.S. Makarenko: synergetic analisis of its development / L. Mardakhaev, O. Volenko, I. Fedoseeva, E. Kostina // 3rd international multidisciplinary scientific conference on social science and arts sgem 2016: psychology and psychiatry, education and educational research, 24-30 august, 2016, Albena, Bulgaria. Sofia, 2016. P. 1219-1226.