ISSN 2409-7616

G. Rakisheva

DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN GLOBAL TRANSCULTURAL ENVIRONMENT

Gulmira Rakisheva – PhD student of Department of social pedagogy and self-cognition, Eurasian National University named after L.N.Gumilyov (Astana, Kazakhstan), e-mail:gulmira_rakisheva@mail.ru

Annotation. The article is devoted to the problems of higher professional education in the conditions of the functioning society. The author reveals to the features of an educational system which is considered in the connection with the trends of the developing society. It is shown that transcultural environment is one of the factors that influence the developing processes in education.

Key words: higher professional education, transcultural environment, educational system, feature of system, transcultural competence.

Literatura:

  1. Zakon RK “Ob obrazovanii”.- URL:  www.edu.gov.kz
  2. Ligay M.A., Stukalenko N.M.,  Ermekova Zh.K. Vazhneyshiye prioritetyi obrazovatelnoy politiki Respubliki Kazahstan i vozmozhniye puti ich realizatsii: materialy mezhdunarodnoy nauchnoy konferentsii „Sovremennoye obrazovaniye. Problemy i resheniya“  //   Mezhdunarodniy zhurnal eksperimentalnogo obrazovaniya. -2015, №11, ч. 5.- С. 715-718
  3. Stukalenko N.M. About innovative development of university education in the Bologna process // International Journal оf Applied аnd Fundamental Research.-2015.- №2 – URL: www.science-sd.com